Red Heron Forums
Türkiye'nin İhracat Hedefleri - Printable Version

+- Red Heron Forums (https://www.redheronation.org/forums)
+-- Forum: Trauma Triage (https://www.redheronation.org/forums/forumdisplay.php?fid=44)
+--- Forum: Identifying Triggers (https://www.redheronation.org/forums/forumdisplay.php?fid=46)
+--- Thread: Türkiye'nin İhracat Hedefleri (/showthread.php?tid=6177)Türkiye'nin İhracat Hedefleri - Laplace - 09-15-2020

Türkiye'nin ihracat hedefleri doğrultusunda, yeni plan hedefleri kadar politika ve vizyonlarıda önem taşımaktadır. Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefi, dolar cinsinde bir fiyat aralığında belirlenmiştir. 2018-2023 yılları arasındaki 5 yılda ihracatın değer olarak toplam % 35 ve yıllık ortalamasının %6,2 artması beklenmektedir. İhracatın amacı, daha önceki yıllara oranla daha temkinli ve emin adımlar ile hedeflerin konulmasıdır. Hedefe daha temkinli yaklaşılmasının nedeni ise planın ilk bölümünde yer alan, dünya ticareti ve dünya ekonomisine olan beklentilerdir. Dünya ticareti ve ekonomisindeki yavaşlamanın bazı olaylara sebebiyet vereceği tespit edilmiştir. Şöyle ki; bu durumun öncelikle korumacılık eğilimini ve küresel ticareti olumsuz yönde etkileyebilecek risklerin tespit edildiği anlaşılmıştır.

Türkiye'nin ihracat hedefleri planında yer alan gelişmeler, beraberinde pazar hedeflerinin de olabileceğini gündeme getirmiştir. Şöyle ki; bu plan döneminde, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği güncellenmesine yönelik çalışmaların sürdürülecek olması pazar hedefleri dahilindedir. Bunun yanı sıra yeni yapılacak olan serbest ticaret anlaşmalarının müzakere edilecek olması, yürürlükte olan anlaşmaların ise kapsam dahilinde genişletilmesi amaçlanmaktadır. Bir diğer hedef ise Afrika açılımlarıdır. Afrika ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleriyle ilgili olan ekonomik, diplomatik ve kültürel ilişkilerin katlanarak güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle gelişen ilişkiler doğrultusunda, dış ticaret hacminin artırılması amaçlanmaktadır.

İhracatı destekleyecek olan bir başka husus ise mevcut yapının iyileştirilmesidir. Türkiye'nin ihracat hedefleri, Türk ihraç ürünlerindeki üretim standardizasyonunda yer alan milli kurumların, uluslararası düzeye ulaşmalarını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra firmaların rekabet gücünü arttırmak adına, Türkiye Ticaret Merkezlerinin depolama ve dağıtım kanallarının bütünleşmesi sağlanacaktır. Ayrıca ülke tanıtımlarında Türkiye markası için kullanılan kaynak ve fonların daha etkin kullanılması amaçlanmıştır. Ve bunun farklı kurumlar ile konsolide edilecek şekilde tanıtım stratejinin oluşturulması hedef dahilindedir.

İhracatta katma ileri teknoloji ve yüksek katma değerli ürünlerin payı da hedefler içerisindedir. Orta yüksek teknolojideki sanayilerin toplam payı, %37,9 'dan %46.3'e çıkarılacaktır. Bir diğer Türkiye'nin ihracat hedefleri doğrultusunda pay oranını ise ileri teknoloji yoğunluk payları oluşturmaktadır. Bu oran ise % 3.2 'den % 5.8 'e çıkarılması hedeflenmektedir.

Türkiye'nin E-İhracat Hedefleri
E-ihracat (sınır ötesi e ticaret), bir ülkeden başka bir ülkeye olan yatırımlardır. Dünya genelindeki e- ticaret hacmi giderek artış göstermektedir. Günümüzde ise pazar hacmindeki bu artış, sadece 2 yıl içerisinde %50 'ye yakın bir artış gösterecektir.
2023 yılında Türkiye'de planlanan e-ihracat hedeflerine, azımsanamayacak ölçüde bir bütçe ayrılmıştır. Çünkü Türkiye'de yapılacak olan e-ihracatın dijital dönüşümlere zemin hazırlayacağı bilinmektedir. E- ihracat hedefleri ile amaçlanmak istenen, ekonomiye döviz girdisi sağlayarak ekonomiye başlı başına bir katkı sağlamasıdır. Böylelikle Türkiye'nin E-ihracat hedefleri ile işletmelerin, tıkanan pazarları gelişecek, işletmelerin e- ticaret üzerinden iç pazarlardan dış pazarlara açılma olasılığı artacaktır.
İhracat ile ilgili daha fazla bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz: https://ihracatpro.co